Odwiedź także:
SZKLOLENIA BHP | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |PIERWSZA POMOC

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników firm:
  • szkolenia wynikające z obowiązków nałożonych na pracodawcę w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej i innych,
  • szkolenia doskonalące wiedzę pracowników,
  • zapoznanie pracowników z obowiązującą "Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego".
Wszystkie szkolenia dostosowane są do specyfiki zagrożeń występujących na terenie poszczególnych firm.
Głównym celem jest przygotowanie załogi na ewentualne zagrożenie pożarowe.
W trakcie szkolenia szczególną uwagę zwracamy na sposób działania kadry kierowniczej oraz osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń.

Szkolenie kończy się próbnym alarmem i ewakuacją pracowników (w trakcie ewakuacji do dyspozycji urządzenie do zadymiania pomieszczeń) w celu sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników oraz organizacji warunków ewakuacji w obiekcie.

Po zakończonym szkoleniu następuje egzamin oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ukończenia szkolenia.

© JOTA BHP 2012
www.jotabhp.pl