Odwiedź także:
Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z art. 226 Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Zgodnie z nimi, pracodawca ma obowiązek:
  • ocenienia i udokumentowania ryzyka zawodowego, a także stosowania środków je zmniejszających,
  • poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  • stosowania określonych środków profilaktycznych, w tym rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych, ograniczających wpływ zagrożeń występujących w środowisku pracy
Ocena ryzyka zawodowego polega więc na ustaleniu występujących w środowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych, określeniu ekspozycji, zagrożeń i skutków, jakie one niosą, a także rozwiązań, mających na celu poprawę warunków pracy, przynajmniej do poziomu dopuszczalnego.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy:
  • metodą Preliminary Hazard Analysis (PHA),
  • lub wg indywidualnego zapotrzebowania Klienta.
© JOTA BHP 2012
www.jotabhp.pl