Odwiedź także:
OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP | OBSŁUGA KADR | OBSŁUGA W ZAKRESIE PPOŻ

Prowadzimy stałą, kompleksową obsługę firm w zakresie BHP, PPOŻ, prawa pracy i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi powypadkowej.

Oferujemy m.in.:
 • prowadzenie kontroli i nadzoru warunków pracy,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP zakładu,
 • opracowanie planów poprawy warunków pracy oraz rozwoju zakładu w zakresie BHP,
 • analizę zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz pomoc w modernizacji,
 • opracowanie instrukcji BHP ogólnych oraz szczegółowych - dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • organizowanie badań i pomiarów występujących w zakładzie czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganych przez PIP, PIS (rejestry chorób zawodowych, czynników szkodliwych dla zdrowia),
 • prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących chorób zawodowych,
 • dobór sprzętu gaśniczego, środków ochrony indywidualnej,
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań z warunków pracy do GUS
© JOTA BHP 2012
www.jotabhp.pl